ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 
ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 
(๑)กระทู้ถาม  (ไม่มี)
 
(๒)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๓)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๔)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
เรื่องด่วน  
 
- ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี
(นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ จำนวน ๑๗๓ คน เป็นผู้เสนอ)
 
 
(๕)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๗)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th