ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 
ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 
- การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔
 
 
(๑)กระทู้ถาม  
 
 
๑.๑กระทู้ถามสดด้วยวาจา  (ถ้ามี)
 
๑.๒กระทู้ถามทั่วไป  
 
๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๔๐๙ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม นายกรัฐมนตรี
 
๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๔๑๘ เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ตลอดการดำเนินการต่าง ๆ ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค
(พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม นายกรัฐมนตรี
 
๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๔๑๙ เรื่อง การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำน้ำลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
(นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
๑.๓กระทู้ถามแยกเฉพาะ  
 
๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๕๘ เรื่อง ความไม่สะดวกในการชำระค่าปรับจราจร
(นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม นายกรัฐมนตรี
(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
 
๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๕๙ เรื่อง การกำหนดผังเมือง บึงแก่งใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก
(นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๐ เรื่อง ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วม ของประชาชนกรณีการวางผังเมืองเก่าของจังหวัดพิษณุโลก
(นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๒ เรื่อง การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดิน
(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๔ เรื่อง การปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยส้มป่อยตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
(นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 
๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๖๕ เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ถนนอุดรธานี – เมืองเลย บริเวณหน้าโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
(นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 
 
(๒)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 
๒.๑ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จำนวน ๒ เรื่อง
 
 
(๑) พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนด จำนวน ๒ ฉบับ
 
 
(๑.๑) พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔
 
(๑.๒) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม ทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
(๒) รับทราบการพิจารณารายงาน จำนวน ๘ เรื่อง
 
 
(๒.๑) รายงานประจําปี ๒๕๖๒ และรายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
(๒.๒) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓
 
(๒.๓) รายงานประจำปี ๒๕๖๓ สถาบันพระปกเกล้า
 
(๒.๔) รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคาร เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
(๒.๕) รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของกองทุนการออมแห่งชาติ
 
(๒.๖) รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 
(๒.๗) รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
 
(๒.๘) รายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
๒.๒ รับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
 
๒.๓ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
 
๒.๔ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๓ - ๒.๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
 
๒.๕ รับทราบการแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปี ๒๕๖๒ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
๒.๖ รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
๒.๗ รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๕ - ๒.๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
 
๒.๘ รับทราบรายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
 
๒.๙ รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓
 
๒.๑๐ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๓ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔)
 
๒.๑๑ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
 
๒.๑๒ รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
 
๒.๑๓ รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี ๒๕๖๓
 
 
(๓)รับรองรายงานการประชุม  
 
- รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
 
 
ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
 
ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
 
ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
 
ครั้งที่ ๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 
 
(๔)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
๔.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืน
ซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิจารณาเสร็จแล้ว
 
 
(พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ)
 
๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔)
 
๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
 
๔.๔ รายงานการศึกษา เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๕ รายงานการศึกษา เรื่อง เทคโนโลยี 5G
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๖ รายงานการศึกษา เรื่อง New Space และกิจการอวกาศ (Space Economy)
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๗ รายงานการศึกษา เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๘ รายงานการศึกษา เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย
ซึ่งคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๙ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการกำหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุนพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๐ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสุราไทย
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย
ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๔ - ๔.๑๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
 
๔.๑๒ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความคุ้มค่าและประสิทธิผล การส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๓ รายงานการศึกษา เรื่อง การบริหารราชการรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง (Self-governing Province)
ซึ่งคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษพิจารณาเสร็จแล้ว
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๒ - ๔.๑๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
 
๔.๑๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
 
๔.๑๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
๔.๑๖ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานการณ์วิกฤตน้ำมันแพง ไตรมาส ๔ ปี ๒๕๖๔
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑๕ – ๔.๑๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)
 
๔.๑๗ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
ซึ่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
 
 
เรื่องด่วน  
 
๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการกำหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และนางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
 
๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงในการสลายการชุมนุม ยุทธภัณฑ์และขั้นตอนสลายการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล ซึ่งการชุมนุมโดยสงบ สันติ และปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
(นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)
 
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘
(นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
 
๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางใหม่จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ – สกลนคร
(นายนิยม เวชกามา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่ล้นเกินและขัดต่อหลักนิติธรรมต่อผู้ต้องขังทางการเมือง
(นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๔ – ๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
 
๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมพิเศษ (อุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพาน) จากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เพื่อเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
 
๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบิดเบือนกฎหมายของเจ้าพนักงานในตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อกลั่นแกล้งต่อผู้ชุมนุมและผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมือง
(นายรังสิมันต์ โรม เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔)
 
๘. ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัว นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมายังพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๒๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)
 
๙. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการก่อสร้างเส้นทางสายใหม่ เชื่อมต่อจากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ (มอเตอร์เวย์โคราช) ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๓ จังหวัดนครพนม ผ่านกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม)
(นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
 
 
(๕)เรื่องที่ค้างพิจารณา  
 
๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(นายกรณ์ จาติกวณิช และนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพื่อจำหน่ายใบยาสูบ และเพื่อการนำไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
(นายนิยม เวชกามา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย
(นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑ - ๕.๔ พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
 
๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน
(นายนิยม เวชกามา และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายเพชรบุรี-สุไหงโก-ลก
(นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องระบบการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย
(นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ
(นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการมูลสุกรและน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
(นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน และคราฟท์เบียร์
(นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย
(นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด
(นางนาที รัชกิจประการ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการโอนท่าอากาศยานกระบี่ไปสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เพื่อยกระดับให้มีความก้าวหน้าและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕ - ๕.๑๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒)
 
๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่ แผงลอย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒)
 
๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย
(นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนรายละเอียดของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและศึกษาสัญญาการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในประเทศไทย
(นายซูการ์โน มะทา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าโอทอป
(นางสาวสกุณา สาระนันท์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมการอ่านในประเทศไทย
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖ - ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
 
๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลชีวมาตรส่วนบุคคล
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
 
๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกระทรวงศาสนา
(นายสุรทิน พิจารณ์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
 
๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ
(นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่
(นายวีระกร คำประกอบ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๕ - ๕.๒๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
 
๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์
(นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)
 
๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และการวางแผนงานเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
(นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเส้นทางรถไฟจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดพังงา
(นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒๘ – ๕.๒๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒)
 
๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
(นายคมเดช ไชยศิวามงคล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม และนางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง การอนุญาตผลิตสุรา พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของ พ.ร.บ. สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเปิดเสรีสุรากลั่น-สุราแช่ (เบียร์)
(นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเยียวยา การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยน และขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อระบบเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน
(นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเพื่อชะลอหรือยกเลิกการเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๐ – ๕.๓๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓)
 
๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(นายธีรัจชัย พันธุมาศ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์
(นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตฉ้อโกงในสหกรณ์ต่าง ๆ
(นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๕ – ๕.๓๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓)
 
๕.๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุราขาว ไวน์ผลไม้ และยาดอง
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมการใช้และการครอบครองยานพาหนะเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการริเริ่มโครงการแก้มลิงในอ่าวไทย
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม และนางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงใหม่
(ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๘ – ๕.๔๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓)
 
๕.๔๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาให้สร้างเขื่อนมิตรภาพลำน้ำโขงที่อำเภอปากชม จังหวัดเลย และเขื่อนบ้านกุ่ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
(นายสมศักดิ์ คุณเงิน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างสะพานเกาะสมุยถึงอำเภอขนอมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The new Thailand Southern Economic)
(รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ และนายสายัณห์ ยุติธรรม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมด้วยการสร้างแก้มลิงในทุกหมู่บ้านและการทำธนาคารน้ำใต้ดิน
(นายบัญญัติ เจตนจันทร์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปรับปรุงระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร
(นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พ้นจากการเป็นกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ (๕)
(นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๒ – ๕.๔๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
 
๕.๔๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกดบัตรลงคะแนนแทนกันในการลงมติ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายธีรัจชัย พันธุมาศ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
(นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๗ – ๕.๔๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
 
๕.๔๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(นางสาวพรรณิการ์ วานิช เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดหาพื้นที่สร้างเขื่อนแม่น้ำโขงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
(นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) มาใช้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี
(นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาฟื้นฟู และการบริหารจัดการที่ทำกินและสาธารณูปโภคบริเวณรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร
(นายนิยม เวชกามา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ หนี้นอกระบบ
(รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมการนำเข้าและผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ
(นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ และนายมณเฑียร สงฆ์ประชา เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๔๙ – ๕.๕๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
 
๕.๕๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการสร้างสนามบินสมุยแห่งที่ ๒ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุยโดยเร่งด่วน
(นายระวี มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่
(นายเทพไท เสนพงศ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาจากการทำการเกษตรเคมีไปสู่การทำการเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบครบวงจรด้วยความยั่งยืน
(นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกอย่างเป็นระบบครบวงจร
(นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขการจราจรติดขัดบนทางด่วน และการสร้างทางด่วนชั้นที่ ๒ (Double deck)
(นายระวี มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหาอัตราการว่างงานของแรงงานไทยและการปิดกิจการของนายจ้าง
(นายสุเทพ อู่อ้น เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและตรวจสอบติดตามการปฏิรูปกองทัพ
(นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายกฐานะสำนักสงฆ์เป็นวัดอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั่วประเทศ
(นายประกอบ รัตนพันธ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและหามาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธปืน
(นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ
(นายระวี มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางให้มีระบบคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการทำงานของแรงงานนอกระบบ
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีภาคเกษตรกรรมจากการเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์
(นางผ่องศรี แซ่จึง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕๖ – ๕.๗๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
 
๕.๗๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
(นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และนายภราดร ปริศนานันทกุล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุ ๐ - ๖ ปี แบบถ้วนหน้า
(นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗๑ – ๕.๗๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓)
 
๕.๗๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ
(นายนริศ ขำนุรักษ์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
 
๕.๗๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
(นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
(นายธีรัจชัย พันธุมาศ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗๔ – ๕.๗๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
 
๕.๗๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
 
๕.๗๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสินค้า OTOP
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา ขาวขำ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา ขาวขำ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากระบวนการออกกฎหมายกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
(นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗๗ – ๕.๘๐ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
 
๕.๘๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องการส่งเสริมการปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออกเพื่อทดแทนรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันที่มีราคาตกต่ำ
(นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ – ๖ ปี
(นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาดำเนินการ ศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง ในสหกรณ์อย่างเป็นระบบ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๘๑ – ๕.๘๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)
 
๕.๘๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือสำราญขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
(นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยวเข้าชมอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ
(นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๘๔ - ๕.๘๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)
 
๕.๘๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างบูรณาการและเป็นระบบ
(นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการหามาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
(นายอิสสระ สมชัย เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการปฏิรูปองค์กรตำรวจและองค์กรอัยการ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติศรัทธาของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
(นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๘๗ - ๕.๘๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)
 
๕.๙๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง ๑
(นายเกษมสันต์ มีทิพย์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทำเขื่อนป้องกันกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลไม่ให้น้ำท่วมหรือน้ำขังอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙๐ - ๕.๙๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓)
 
๕.๙๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน
(นายนพดล แก้วสุพัฒน์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓)
 
๕.๙๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ๕ จังหวัด ภาคเหนือตอนล่างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(นายนิยม ช่างพินิจ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือสำราญ (เรือยอร์ช เรือครูซส์) เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรการหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยนและขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยการตั้งกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อแปลงใหญ่
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
(นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๙๔ - ๕.๙๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓)
 
๕.๑๐๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือผู้ให้บริการที่พักอาศัยแก่นักท่องเที่ยวที่มิได้อยู่ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการกำหนดมาตรการเพื่อกำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างยั่งยืน
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
(นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิตสินค้าโอทอป (OTOP)
(นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับเพิ่มเงินนิตยภัต (เงินเดือนประจำตำแหน่งพระ) แก่พระภิกษุสงฆ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระทำความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและเพิ่มสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ พัฒนาและปรับปรุงด้านสถานีรถไฟโดยสารให้เป็นระบบ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการดำเนินการยกฐานะสำนักสงฆ์ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงป้องกันน้ำท่วม น้ำแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสงขลากับอีก ๗ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ
(นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการและสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19
(นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๐๐ - ๕.๑๑๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
 
๕.๑๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานประชาชนถ้วนหน้าในประเทศไทย
(นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดสวัสดิการสำหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอันเกิดจากโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก
(นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๑๓ - ๕.๑๑๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
 
๕.๑๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการขยายพันธุ์ของลิงและการบุกรุกทำลายทรัพย์สินสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเร่งรัดการดำเนินการเปิดการเจรจาการค้าเสรี (FTA) ไทย – สหภาพยุโรป
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาควบคุมและจัดระเบียบภาพยนตร์และของเล่นผู้ใหญ่
(นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๑๕ - ๕.๑๑๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓)
 
๕.๑๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้งสำนักสงฆ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ
(นายนิยม เวชกามา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเมื่อพระภิกษุหรือนักบวชในพระพุทธศาสนาถูกกล่าวหาคดีอาญาจนถูกบังคับให้สึก (สละสมณเพศ)
(นายนิยม เวชกามา และนายขจิตร ชัยนิคม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM ๒.๕ อย่างเร่งด่วน
(นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ และหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม
(นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการทางกฎหมายเพื่อบรรเทา แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พ้นสถานะจากรัฐวิสาหกิจ
(นายพิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๑๘ - ๕.๑๒๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)
 
๕.๑๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด – ๑๙ ระลอกใหม่ จากบ่อนการพนันในจังหวัดระยอง ภาคตะวันออกแพร่ระบาดไปทั่วทุกภาคของประเทศ
(นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในรายย่อยเพื่อใช้ในการเกษตร กสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์
(นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรนิเวศและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง
(นายมานพ คีรีภูวดล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน คราฟเบียร์ สุราแช่ และไวน์
(นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒๓ - ๕.๑๒๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
 
๕.๑๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรทางทะเลและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้ำ
(นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
(นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๒๗ - ๕.๑๒๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
 
๕.๑๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการวางระบบระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายเพื่อรองรับการสร้างบ้านนกอีแอ่นประเภทกินรัง
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปลดหนี้สินชาวนา ชาวไร่ และเกษตรกร
(นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางเพื่อให้เกษตรกร อายุ ๖๐ ปี ได้รับบำนาญ
(นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การเชื่อมโยงการคมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันพร้อมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ - ๖ ปี ถ้วนหน้า
(นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา และนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงการคมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และป้องกันปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
(นายพิเชษฐ สถิรชวาล และนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพิ่มจำนวนและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นปัจจุบันกับสถานการณ์
(นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา และนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องของการก่อสร้างเมรุเผาศพของแต่ละวัดให้ได้มาตรฐาน มีจำนวนที่พอเพียงและราคาเป็นธรรม
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้างระบบโลจิสติกส์ในบริเวณพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามันเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๓๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากธารน้ำแข็งหิมาลัยละลาย
(นางอนุรักษ์ บุญศล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบการผลิต การใช้ และการพัฒนาครู
(รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาวิกฤติปัญหาอุดมศึกษาและปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
(รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบงบประมาณและกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน
(ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบและกลไกการตรวจสอบการใช้งบประมาณแผ่นดินที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการ
(ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
(ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาระบบและโครงสร้างการจัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษและนักเรียนชายขอบ
(ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาอันเกิดจากการใช้กฎหมายโดยขาดนิติรัฐ นิติธรรม ธรรมาภิบาล หรือกระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรการทางปกครองและเจ้าหน้าที่กรมประมง เพื่อนิรโทษกรรม เพิกถอนคำสั่งทางปกครองและชดเชยเยียวยาผู้ประกอบการและชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ
(นายศักดินัย นุ่มหนู เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การบรรจุบุคลากร และการเลื่อนระดับของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๔๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับภาคการเกษตร
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์อย่างเป็นระบบ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความรับผิดอันเกิดจากยานยนต์ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ (AI)
(นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการจัดหาและจัดการน้ำเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน
(ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของเมืองใหญ่
(ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๓๐ - ๕.๑๕๗ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
 
๕.๑๕๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการบริหารจัดการแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้งบำนาญประชาชนให้กับประชาชนเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่ไม่มีหลักประกันในเรื่องของบำนาญภายหลังเกษียณอายุ
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการในการปฏิบัติงานให้กับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
(นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำและน้ำเน่าเสียในแม่น้ำเจ้าพระยา
(นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนอย่างยั่งยืน
(นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย
(นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๕๘ - ๕.๑๖๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
 
๕.๑๖๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการให้ครูโรงเรียนเอกชนได้เลือกใช้สิทธิประกันสังคมเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
(นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ และร่างพระราชบัญญัติขยะอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
(นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ)
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖๕ - ๕.๑๖๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)
 
๕.๑๖๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ และเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
(นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ
(นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงและแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์
(นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเล
(นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อม
(นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย
(นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูลและระบบน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
(นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(นายนิติพล ผิวเหมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามนโยบายและการดำเนินการด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
(นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเทศไทย
(นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา เป็นผู้เสนอ)
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๖๗ - ๕.๑๗๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔)
 
๕.๑๗๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อนำไปลดต้นทุนระบบสาธารณูปโภคสำหรับภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนสู่ชุมชนท้องถิ่น
(นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔)
 
๕.๑๘๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
(นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๘๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปลูกฝิ่นอย่างถูกกฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๘๐ - ๕.๑๘๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
 
๕.๑๘๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ฟื้นฟูและผลักดันสู่สินค้าระดับโลก
(นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๘๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำจังหวัด
(นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๘๒ - ๕.๑๘๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
 
๕.๑๘๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ปัญหาหวยใต้ดินทำให้ถูกกฎหมาย
(นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)
 
๕.๑๘๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การจัดระเบียบซ่อง (อาบอบนวด นวดแผนโบราณ นวดสปา เลานจ์ คาราโอเกะ) โสเภณี Sex Worker (พนักงานนวด เด็กดริ้ง โคโยตี้ ไซด์ไลน์ เด็ก En-EnV-EnUp) ทำให้ถูกกฎหมาย เพื่อเปลี่ยนจากส่วยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นภาษี
(นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)
 
๕.๑๘๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการผลิตซื้อขายสื่อทางเพศ อุปกรณ์ช่วยเหลือทางเพศ และการขายบริการทางเพศที่ถูกกฎหมาย
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายคารม พลพรกลาง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๘๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางวงแหวนอันดามัน
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๘๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและผลกระทบต่อประชาชน และวิธีการยกเลิกการก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการแห่งใหม่ กระทรวงมหาดไทย ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
(นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๘๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๘๖ - ๕.๑๘๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕)
 
๕.๑๙๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การอนุญาตให้เอกชนเช่าลงทุนพื้นที่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่แบบครบวงจร
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
 
 
(๖)เรื่องที่เสนอใหม่  
 
- ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหาร ราชการแผ่นดิน
(นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ และนายนิยม เวชกามา เป็นผู้เสนอ)
 
 
(๗)เรื่องอื่น ๆ  
 
๗.๑ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
 
๗.๒ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายปรีชา แก้วกระจ่าง)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
 
๗.๓ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นางสาวพัชรี พยัควงษ์)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
 
๗.๔ ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (นายสุพล ฟองงาม)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
 
๗.๕ คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 


หมายเหตุ   ๑. การปรึกษาหารือ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ ต่อคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้นำรายชื่อยื่นกับเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา


๒. กระทู้ถามสดด้วยวาจา
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประสงค์ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาแสดงความจำนงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมที่มีวาระการตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจา ก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ นาฬิกา โดยการสแกน QR Code หรือทาง everbal.parliament.go.th


๓. เอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
เอกสารประกอบการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง เรียบร้อยแล้ว โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้โดยการสแกน QR Code หรือทาง www.parliament.go.th


 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th