ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี)
 
เรื่องด่วน  
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ….
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑ - ๒ ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)
 
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


หมายเหตุ   เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code หรือทาง www.parliament.go.th

 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th