ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี)
 
เรื่องด่วน  
 
๑. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ที่แก้ไขปรับปรุงโดยพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๕ ว่าด้วยกฎข้อบังคับสำหรับการป้องกันมลพิษจากขยะบนเรือ
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๒. พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๑๑ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๓. พิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยว่าด้วยการขยายเส้นทางบิน
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๔. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๕. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ….
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  
 
- ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. .... แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายจิรายุ ห่วงทรัพย์)
 


หมายเหตุ   เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code หรือทาง www.parliament.go.th

 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th