ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 
(๑)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๒)รับรองรายงานการประชุม  
 
- รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
 
 
ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 
ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
 
- รับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยวิสามัญ)
 
 
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
 
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
 
ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
 
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
 
 
(๓)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี)
 
เรื่องด่วน  
 
๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
 
(พิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อให้ที่ประชุมลงมติ)
 
๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔)
 
 
(๔)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๕)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


หมายเหตุ   เอกสารประกอบการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ได้เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๓ โดยท่านสมาชิกฯ สามารถอ่านเอกสารประกอบการประชุมได้ โดยการสแกน QR code หรือทาง www.parliament.go.th

 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th