ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

 
(๑)กระทู้ถาม  (ไม่มี)
 
(๒)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ถ้ามี)
 
(๓)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๔)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
 
- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
 
 
รายงานเล่มที่ ๑ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
 
รายงานเล่มที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
รายงานเล่มที่ ๓ (๑) รายการปรับลด
 
รายงานเล่มที่ ๓ (๒) รายการปรับลด
 
รายงานเล่มที่ ๔ รายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลง
 
 
(๕)เรื่องที่ค้างพิจารณา  (ไม่มี)
 
(๖)เรื่องที่เสนอใหม่  (ไม่มี)
 
(๗)เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)


 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th