ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม

ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 
ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
 
- การปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔
 
 
(๑)กระทู้ถาม  
 
 
๑.๑กระทู้ถามสดด้วยวาจา  (ถ้ามี)
 
๑.๒กระทู้ถามทั่วไป  
 
๑.๒.๑ กระทู้ถามที่ ๐๗๐ เรื่อง การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินรายได้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
๑.๒.๒ กระทู้ถามที่ ๐๗๓ เรื่อง นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม นายกรัฐมนตรี
 
๑.๒.๓ กระทู้ถามที่ ๐๗๔ เรื่อง ให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ ซึ่งปรับแผนใหม่เป็นแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
(นายบุญลือ ประเสริฐโสภา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม นายกรัฐมนตรี
 
 
๑.๓กระทู้ถามแยกเฉพาะ  
 
- กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๐๐๑ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายทวงคืนผืนป่า
(นายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
 
 
ถาม นายกรัฐมนตรี
 
 
(๒)เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 
๒.๑ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๒
 
๒.๒ รับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์)
 
๒.๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
๒.๔ รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา
 
 
๒.๔.๑ รับทราบการพิจารณารายงาน จำนวน ๓ เรื่อง
 
 
๑. รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 
๒. รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)
 
๓. รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 
๒.๔.๒ พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกำหนดโอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
๒.๕ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)
 
๒.๖ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนการออมแห่งชาติ
 
๒.๗ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปี ๒๕๕๙ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
๒.๘ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 
๒.๙ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
๒.๑๐ รับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
(๓)รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)
 
(๔)เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี)
 
เรื่องด่วน  
 
๑. ญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา ๔๔
(นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
 
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(นายสุทิน คลังแสง และนายปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เลื่อนตามที่ที่ประชุมเห็นชอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒)
 
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบและศึกษา ติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกประทุษร้ายของประชาชน
(นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นผู้เสนอ)
 
๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
(นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง
(นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓ – ๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
 
๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องการดำเนินการกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและหาแนวทางแก้ไข ผลจากประกาศและคำสั่งคณะปฏิวัติคณะต่าง ๆ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และศึกษาผลกระทบและความเหมาะสมของกฎหมายที่บัญญัติ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางปรับแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป
(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายทวงคืนผืนป่า และผลกระทบของผู้ถูกดำเนินคดีจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๔/๒๕๕๗ และ ๖๖/๒๕๕๗
(นายอภิชาติ ศิริสุนทร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๙. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และตรวจสอบผลกระทบของการใช้กัญชาในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย
(นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๑๐. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำชำเรา
(นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๑๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกรณีประชาชนที่ถูกทำร้ายและสูญหาย
(นายอันวาร์ สาและ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๖ – ๑๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
 
๑๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำโขง
(นายสุทัศน์ เงินหมื่น และนายอิสสระ สมชัย เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)
 
๑๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและตรวจสอบ การนำกัญชา กัญชง ไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย
(นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)
 
๑๔. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
 
(อยู่ระหว่างรอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ)
 
๑๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องใบกระท่อมอย่างเป็นระบบ
(นายเทพไท เสนพงศ์ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๔ – ๑๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒)
 
๑๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ
(พลตำรวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี เป็นผู้เสนอ)
 
๑๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาและศึกษาการสูญหาย ตาย บาดเจ็บ เนื่องจากสันนิษฐานว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(๕)เรื่องที่ค้างพิจารณา  
 
๕.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล ป่าสัก
(นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)
 
๕.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
(นายสมคิด เชื้อคง และนายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง กก อิง น่าน เจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง
(นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการจัดตั้ง กระทรวงการข้าว
(นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำ โขง เลย ชี มูล สงคราม ป่าสัก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
(นายรังสิกร ทิมาตฤกะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
(นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๒ – ๕.๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
 
๕.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ รวมทั้งค่าครองชีพสูงจากราคาน้ำมัน แก๊ส ไฟฟ้า
(นายคมเดช ไชยศิวามงคล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่อง ราคาหนังสัตว์ โค – กระบือ ตกต่ำ
(นายอนุชา น้อยวงศ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำโขง ชี มูล สงคราม แม่น้ำลำพะยัง และลำน้ำปาว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
(นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย (Thai Canal) เส้น ๙A
(พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นการทำธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
(นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนปัญหาระบบการตรวจสอบการชำระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
(นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปรับลดดอกเบี้ย และวิธีการชำระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
(นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๗ – ๕.๑๓ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
 
๕.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษากระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(นายสมคิด เชื้อคง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
(นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ล่าช้า
(นายศุภชัย ใจสมุทร และนายชาดา ไทยเศรษฐ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพื้นที่ส่วนบุคคล
(นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา และนางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษา (การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู)
(นายปรีดา บุญเพลิง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนปัญหาการคิดดอกเบี้ยกับลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
(นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ และการทำเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
(นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนการใช้น้ำมันปาล์ม (ปาล์มดีเซล) เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน
(นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำลุ่มน้ำ เมย กก ปิง วัง ยม และน่าน
(พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ และนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา หามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนอย่างครบถ้วนเป็นระบบ โดยเสนอให้เป็นนโยบายวาระแห่งชาติ
(นายกนก วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา กรณีการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
(นายสรชัด สุจิตต์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารถรับจ้างสาธารณะส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่ท้องทะเลน้ำตื้น
(นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาดำเนินการศึกษาผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดกลางและขนาดเล็กจากมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงของรัฐบาล
(นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดินแก่ราษฎร
(นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๒๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการขุดคลองไทย
(นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๔ – ๕.๒๙ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
 
๕.๓๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหาการให้บริการรถโดยสารผิดกฎหมายและการกำหนดมาตรฐานค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ
(นายชาญวิทย์ วิภูศิริ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
(ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
(นายนิรามาน สุไลมาน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบและติดตาม การดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมา และช่วง นครราชสีมา – หนองคาย
(นายวินท์ สุธีรชัย และนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
(นายวีระกร คำประกอบ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทย
(นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม และนายพัฒนา สัพโส เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมัน
(นายระวี มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงพื้นที่และสภาพภายในเรือนจำทั่วประเทศให้มีสภาพเหมาะสม
(นายวีระกร คำประกอบ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากการกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)โดยขอให้งดเบี้ยปรับและพักการชำระหนี้ ๕ ปี
(นายรุ่งโรจน์ ทองศรี เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๓๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคม ต้องชำระเงินค่าเสียหายให้ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน
(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติด
(นายคมเดช ไชยศิวามงคล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันน้ำในลุ่มน้ำฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
(นายสุชาติ อุสาหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการแก้ปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล และนายนริศ ขำนุรักษ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้
(นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทำกินและการออกเอกสารสิทธิ
(นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่จังหวัดกระบี่
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตรา ๔๔ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๔๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพื้นบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่ท้องทะเลน้ำตื้น
(นายสุชาติ อุสาหะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตการปกครองพิเศษพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
(นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้างชำระหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมกับหาแนวทางในการปรับปรุงระบบ และเงื่อนไขการชำระหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
(นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
(นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหานักโทษล้นเรือนจำ
(นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๓๐ – ๕.๕๔ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)
 
๕.๕๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินครู
(นายสำลี รักสุทธี เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕๕ – ๕.๕๖ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒)
 
๕.๕๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมัน
(นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย
(นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๕๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดที่กำลังระบาดอย่างรุนแรง
(นายอิสสระ สมชัย และนายสุทัศน์ เงินหมื่น เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน
(นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาสถานการณ์กลไก กระบวนการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
(รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๕๗ – ๕.๖๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)
 
๕.๖๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
(นายชัยชนะ เดชเดโช เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ
(นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า
(นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(นายกรณ์ จาติกวณิช และนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการวางแผนการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
(รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ำบริเวณลุ่มน้ำชีและลำน้ำสาขาแบบบูรณาการ
(นายฉลาด ขามช่วง กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกาศกำหนดแนวเขตการทำประมงชายฝั่ง ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๖๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความคุ้มค่าปัญหาและผลกระทบในการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ
(นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดตั้งเขตการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)
(นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงการปกครองท้องถิ่น
(นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม และนายพัฒนา สัพโส เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก
(นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทยผ่านแพลตฟอร์มต่างประเทศ
(นายภาสกร เงินเจริญกุล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาวิธีการแก้ปัญหากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคม ต้องชำระเงินค่าเสียหายให้บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน
(นายระวี มาศฉมาดล และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน
(นายนิยม เวชกามา และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารูปแบบการปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
(นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ และนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถดูแลได้
(นายวีระกร คำประกอบ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การทำสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย
(นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๗๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาประชาชนบุกรุกพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้
(นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายเพชรบุรี-สุไหงโก-ลก
(นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องระบบการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย
(นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
(นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าเพิ่มจำนวนบุกรุกที่ทำกินของเกษตรกรและเยียวยาผลกระทบอย่างยั่งยืน
(นายบัญญัติ เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ
(นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการมูลสุกรและน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
(นางสาวรังสิมา รอดรัศมี เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา สุราพื้นบ้าน และคราฟท์เบียร์
(นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๗ ญัตติ เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย แพ้คดี ต้องชำระเงินค่าเสียหายให้ บริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาเน่าเสีย
(นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๘๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด
(นางนาที รัชกิจประการ เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมันให้เป็นระบบและยั่งยืน
(นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๕.๙๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการโอนท่าอากาศยานกระบี่ไปสังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เพื่อยกระดับให้มีความก้าวหน้าและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
 
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๖๒ – ๕.๙๑ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒)
 
๕.๙๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่ แผงลอย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒)
 
 
(๖)เรื่องที่เสนอใหม่  
 
๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของประเทศไทย
(นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น
(นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายเทพไท เสนพงศ์ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(นายนิกร จำนง และนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ปัญหาจักรยานยนต์รับจ้างทั้งประเภทรับขนส่งคนโดยสารและประเภทรับขนส่งสิ่งของ
(นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาผลกระทบการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
(นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำทาง
(นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนรายละเอียดของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสารสิทธิและปัญหาที่ดินทำกินของราษฎร
(นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและศึกษาสัญญาการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในประเทศไทย
(นายซูการ์โน มะทา กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๑๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าโอทอป
(นางสาวสกุณา สาระนันท์ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๑๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและบูรณาการลุ่มแม่น้ำสงครามอย่างเป็นระบบ
(นายเกษม อุประ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๑๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ รวมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(นายวิเชียร ชวลิต เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๑๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ทำการเกษตรตามโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
(นายสาคร เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๑๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมการอ่านในประเทศไทย
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้เสนอ)
 
๖.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและ หาแนวทางในการจัดทำโครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำในแม่น้ำลำพะยัง ตั้งแต่บริเวณตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงบริเวณอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
(นายประเสริฐ บุญเรือง เป็นผู้เสนอ)
 
 
(๗)เรื่องอื่น ๆ  
 
- ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายมณเฑียร สงฆ์ประชา)
 


หมายเหตุ   ๑. การปรึกษาหารือ
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือ ให้ยื่นแบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ ตามความตกลงของคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล หรือคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน ต่อเจ้าหน้าที่หน้าห้องประชุม ซึ่งประธานกำหนดเวลาการยื่นแบบฯ ดังนี้
๑.๑ วันพุธ ยื่นได้ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๕๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
๑.๒ วันพฤหัสบดี ยื่นได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ นาฬิกา โดยจะเริ่มปรึกษาหารือ ตั้งแต่ ๐๙.๓๐ นาฬิกา
โดยเจ้าหน้าที่จะจัดลำดับรายชื่อสมาชิกผู้ขอหารือตามเวลาที่ยื่น
๒. กระทู้ถามสดด้วยวาจา
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาให้แสดงความจำนงต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจา ก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา

 

สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
www.parliament.go.th